Literary theory and literary socialization

  Project: Research project

  Project Details

  Description

  Voor de ontwikkeling van een literatuurtheorie is een component literaire socialisatie onontbeerlijk. In communicatief opzicht dient literatuur immers, net als elk ander symboolsysteem, geleerd te worden. Omgekeerd kan een beschrijving van deze socialisatie niet zonder algemeen theoretisch kader.
  Duidelijk moet zijn wat onder "literatuur" in dit proces verstaan dient te worden en hoe literaire fenomenen wetenschappelijk beschreven dienen te worden. In dit project worden beide aspecten, de literaire theorie en de socialisatie, in nauwe relatie met elkaar onderzocht.
  StatusFinished
  Effective start/end date1/01/931/01/98

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.