Meervoudigheid in de samenwerking stad-regio

  Project: Research project

  Project Details

  Description

  In dit internationaal-vergelijkende project worden nieuwe vormen van samenwerking tussen steden en regio�s geanalyseerd in een elftal Europese landen: Nederland, Belgi�, Zweden, Denemarken, Ierland, Griekenland, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Itali� en het Verenigd Koninkrijk. Onderzoekers uit de genoemde buitenlanden verrichten case-study onderzoek in een vergelijkend kader ontwikkeld door de Tilburgse Sectie Bestuurskunde van het CRBI, gefaciliteerd door de provincie Noord-Brabant. Het gaat hier om de wijze waarop steden en regio�s in verschillende Europese landen omgaan met co�rdinatie- en verdelingsproblemen tussen de stad en zijn ommeland. Door eerder beschreven transformatieprocessen (informatisering, deterritorialisering, etc.) zijn stedelijke vraagstukken steeds vaker gemeentegrens-overschrijdend, gespreid over uitgestrekte stedelijke gebieden, die soms de vorm aannemen van polycentrische stedelijke velden. Hoe gaan stedelijke en regionale besturen, in onderlinge wisselwerking, met zulke ontwikkelingen om? Welke patronen zijn te onderscheiden? Hoe verhouden die zich tot elkaar? En welke lessen kunnen daaruit worden getrokken voor theorie�n en praktijken van (stads)regionaal bestuur?
  StatusActive
  Effective start/end date1/01/03 → …

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.