Model for the assessment of the optimal sustainable energy technology mix for rapidly developing areas

Project: Research project

Project Details

Description

Projectomschrijving

Industrialisatie in ontwikkelingslanden en de daarmee samenhangende veranderingen in leefstijl zijn alleen mogelijk bij gelijktijdige investeringen in een adequate energie-infrastructuur. Echter, bij de technologiekeuze worden moderne
technologieen gebaseerd op de traditionele niet-uitputbare energiebronnen (biomassa, zonne-energie, etc.) meestal niet betrokken, omdat deze zowel bij de gebruikers als bij de financiers onbekend zijn. Verder wordt door besluitvormers bij het
bepalen van de technologiemix en de invoering daarvan geen of onvoldoende rekening gehouden met de onderlinge samenhang tussen technologieen. Tot slot worden milieu-effecten en de daarmee verbonden kosten en opbrengsten niet of
nauwelijks in de evaluatie betrokken. Op lokaal niveau leidt dit tot vervanging van traditionele niet-uitputbare brandstoffen door fossiele brandstoffen, doorgaans kolen en olieprodukten. Niet-uitputbare energiebronnen worden hierdoor gemarginaliseerd. Dit onderzoek is gericht op het ontwikkelen van een methode voor geintegreerde energieplanning op lokaal niveau, waarbij wel rekening wordt gehouden met de onderlinge samenhang tussen technologieen, en met de milieukosten en milieu opbrengsten.

looptijd: 1 juni 1997 - 1 juni 2002
aangesteld: ir. N. van Beeck (0.8 fte)
deelnemende vakgroepen:
Bestuurlijke Informatiekunde en Accountancy (Faculteit der Economische Wetenschappen - KUB)
Werktuigbouwkundig Ontwerpen en Construeren (Faculteit Werktuigbouwkunde - TUE)
projectleiders:
dr.ir. W. van Groenendaal (KUB)
prof.dr.ir. Daey Ouwens (TUE)
dr.ir. W. van Helden (TUE)
Short titleModel for the assessment of the optimal sustainable energy technology mix for ra
StatusFinished
Effective start/end date1/06/971/12/02

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.