Naamstelling en regulering in verband met informatiseringsprocessen

  • Nouwt, J. (Researcher)
  • Prins, Corien (Principal Investigator)
  • van Kralingen, R.W. (Researcher)

Project: Research project

Project Details

Description

Ook op het terrein van recht en informatisering treden de drie kernpunten van het onderhavige programma duidelijk naar voren. Zowel het in opdracht van de Ministeries van Onderwijs & Wetenschappen en Economische Zaken opgestelde rapport "Informatietechnologie en Recht" als de NOTA studie "Orwell of Athene?" stellen de thema's regulering-deregulering en alternatieven voor en in wetgeving aan de orde. Eveneens vanuit internationaal perspectief treedt de vraag naar voren hoe en via welke wetgevingsinstrumenten we in onze toenemend `informatiserende' maatschappij oplossingen kunnen aandragen voor de problemen die rijzen in het spanningsveld tussen de voorwaarden van behoorlijke wetgeving enerzijds en de voorwaarden voor doelmatige informatiseringsprocessen anderzijds. Beide voornoemde studies dringen aan op verder onderzoek naar de ingrijpende effecten van informatisering voor de traditionele wettelijke regelingen. Het onderzoek binnen dit deelprogramma beoogt vanuit deze optiek de grenzen van en instrumenten voor sturing en normstelling inzake informatisering te verduidelijken, waarbij een nationale en een internationale invalshoek zullen worden ontwikkeld.
Dat het onderzoek naar normstelling en regulering van informatiseringsprocessen ook van grote maatschappelijke betekenis is, moge ondermeer blijken uit de maatschappelijke en politieke belangstelling voor vraagstukken van informatisering, waarbij met name de in het geding zijnde traditionele normen en waarden naar voren treden (privacy, computercriminaliteit). De maatschappelijke betekenis vanuit een internationaal perspectief blijkt ondermeer uit de recente publikatie van de Europese Commissie "The White Paper: The challenges and ways forward into the 21st century" (december 1993).
Short titleNaamstelling en regulering i.v.m. informatisering
StatusFinished
Effective start/end date1/01/9531/12/99

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.