Native judgements on non-native speech

 • Extra, Guus (Tutor)

  Project: Research project

  Project Details

  Description

  In dit project wordt allochtoon Nederlandse spraak beoordeeld door autochtone Nederlanders. In de beoordeling worden vier dimensies onderscheiden: (1) sprekerevaluaties: de attitudes en sociale afstand van autochtone respondenten ten opzichte van de allochtone sprekers op basis van een kort spraakfragment; (2) sprekeridentificatie: autochtone Nederlanders identificeren de herkomst van de allochtone sprekers op basis van de geaccentueerde spraakfragmenten; (3) groepsevaluaties: sociale beoordelingen van etnische groepen in Nederland door autochtone respondenten; en (4) spraakbeoordelingen: getrainde fonetici geven een segmentele en suprasegmentele analyse van de typerende kenmerken in de allochtone spraak.
  De correlaties tussen de sprekerevaluaties en (voor)oordelen en tussen de sprekerevaluaties en de typerende allochtone spraakkenmerken geven een indicatie voor de mate waarin sociaal-evaluatieve oordelen van autochtone Nederlanders over allochtone sprekers gebaseerd zijn op de sociale beoordeling van de etnische minderheidsgroep waartoe de spreker behoort en/of op de hoeveelheid of soort allochtone spraakkenmerken.
  De respondenten in dit onderzoek zijn autochtone middelbare scholieren, op lage (VBO/MAVO) en hoge (HAVO/VWO) schoolniveau's, in een urbane (Rotterdam) en suburbane (Waalwijk, Drunen) omgeving.
  StatusFinished
  Effective start/end date1/09/9218/09/98

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.