Participatieve besluitvorming in de virtuele ruimte

  Project: Research project

  Project Details

  Description

  Ontsluiting van ge�ntegreerde geo-informatie via Internet biedt allerlei nieuwe mogelijkheden om burgers te informeren en te laten participeren in lokale beleids- en besluitvormingstrajecten, en tevens om deze trajecten op een andere wijze te organiseren. Echter, in vergelijking met bijvoorbeeld de VS is in Nederland het gebruik van digitale geo-informatie in lokale besluitvormingstrajecten nog beperkt. Daarbij is relevante geo-informatie in veel gevallen versnipperd aanwezig binnen een organisatie, als ook bij andere organisaties en partijen die zich vaak op verschillende bestuursniveau�s bevinden. Doel van dit project is derhalve het genereren van kennis over deze nieuwe mogelijkheden en hun organisatorische, politiek-bestuurlijke en juridische implicaties, om daarmee in de vorm van concrete adviezen een bijdrage te leveren aan de kwaliteit en effectiviteit van besluitvorming op lokaal niveau.
  Door middel van experimenten op het Internet zal op stedelijk niveau onderzocht worden op welke wijzen en onder welke randvoorwaarden ge�ntegreerde, beleidssectoroverstijgende geo-informatie via het Internet kan worden ontsloten opdat zowel burgers als de stedelijke overheid in hun kennisvorming ten behoeve van beleids- en besluitvormingstrajecten ondersteund kunnen worden. Daarbij zal gekeken worden naar de wijzen waarop en de randvoorwaarden waaronder publieke en private organisaties zouden kunnen samenwerken op het gebied van het via Internet ge�ntegreerd aanbieden van geo-informatie. Aangezien de relatie tussen stedelijke overheid en burgers in verschillende beleids- en besluitvormingstrajecten anders van karakter is en op verschillende wijzen georganiseerd kan worden, zullen in dit onderzoek vier verschillende beleidssectoroverstijgende cases worden onderzocht. Deze cases liggen op het terrein van burgerveiligheid, integrale handhaving, publiekrechtelijke beperkingen op onroerende zaken en de inrichting van de openbare ruimte. De vraag is dan vervolgens hoe binnen deze domeinen als gevolg van digitale maatschappelijke en beleidsparticipatie van burgers lokale besluitvorming verandert of zou kunnen veranderen, en welke mogelijke organisatorische, politiek-bestuurlijke en juridische implicaties dit heeft voor de relatie tussen de stedelijke overheid en burgers. Dit project zal in samenwerking met een aantal externe partijen worden uitgevoerd, waaronder de Erasmus Universiteit Rotterdam, TNO-STB, Cap Gemini Ernst & Young, Ordina, Ministerie van VROM en het Ministerie van BZK.
  StatusActive
  Effective start/end date1/01/03 → …

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.