Private financiering van publieke projecten

  • Jansen, C.E.C. (Researcher)

Project: Research project

Project Details

Description

Van oudsher worden overheidsprojecten in Nederland volledig door de overheid gefinancierd. In het verleden is ge�xperimenteerd met private financieringsinstrumenten (Wijkertunnel). Deze experimenten waren weinig succesvol en leidden ertoe dat de overheid weinig heil zag in een meer structurele private financiering van publieke projecten. Deze visie wijkt af van die van de Britse en Franse overheid, waar private financiering van publieke projecten veel voorkomt: bouwers van overheidsprojecten bieden naast hun traditionele taken ook financieringsdiensten aan, waarbij samenwerkingsverbanden worden aangegaan met financi�le instellingen zoals banken, verzekeraars en beleggers. De voorfinanciering door deze private partijen wordt door hen terugverdiend door middel van meerjarige exploitatie van het gerealiseerde project, waarna het aan de overheid wordt overgedragen.
Zeer recent is het politieke debat in Nederland heropend als gevolg van de lange lijst van infrastructurele projecten die niet verwezenlijkt kunnen worden met het beperkte budget van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Een interdepartementaal kenniscentrum is inmiddels opgericht om nader onderzoek te doen naar de implementatie van private financiering.
In dit project zal onderzoek worden gedaan naar ��n van de vele juridische aspecten die kleven aan het fenomeen private financiering van publieke projecten. Kenmerkend voor dit fenomeen is zoals gezegd de uitbreiding van het takenpakket van de traditionele aannemer met financi�le dienstverlening, gekoppeld aan de meerjarige exploitatie van het gerealiseerde project voor eigen rekening en risico. De vraag rijst welke juridische consequenties er verbonden zijn aan de wisselwerking tussen de traditionele uitvoeringsverantwoordelijkheid van de aannemer en diens nieuwe financiering- en exploitatietaak.
De resultaten van het onderzoek zullen worden gepubliceerd door middel van ��n of meer artikelen.
StatusFinished
Effective start/end date1/01/001/01/17

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.