Regulation of a sustainable use of groundwater

  Project: Research project

  Project Details

  Description

  Schoon grondwater dreigt een schaars goed te worden. De drinkwaterbedrijven, de industrie, de boeren en de natuur hebben allen in meer of mindere mate behoefte aan (schoon) grondwater. Naast een achteruitgang van de kwaliteit van het grondwater is er sprake van een kwantiteitsprobleem. Als gevolg van drainage-activiteiten bij landbouwgronden kampen veel nabijgelegen natuurgebieden met verdrogingsverschijnselen. Door de vele functies van het grondwater en de samenhang van grondwater met oppervlaktewater en de bodem, is de regelgeving ter bescherming van de kwaliteit en de kwantiteit van het grondwater nogal verbrokkeld. Wil men komen tot een duurzaam beheer van grondwater, waarbij ook recht gedaan wordt aan de belangen van de toekomstige generaties, dan is een verdere integratie van wet- en regelgeving op het gebied van grondwater noodzakelijk. Het onderzoek richt zich op de vraag welke juridische instrumenten nodig zijn om een duurzaam beheer van grondwater te bewerkstelligen. Met behulp van algemeen beginselen, afkomstig uit (internat onale) verslagen, wetgeving en beleid, is een toetsingskader ontwikkeld waaraan een duurzaam beheer van grondwater dient te voldoen. Vervolgens is de wet- en regelgeving in Nederland getoetst, waarbij als case study het grondwaterbeheer in Noord-Brabant behandeld is. In het onderzoek is een Canadees regelgevingssysteem betrokken, dat als alternatief gezien kan worden voor het provinciaal beleid in Noord-Brabant.
  StatusFinished
  Effective start/end date1/05/9531/12/09

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.