Relationeel kijken in internationaal-vergelijkend perspectief

 • Kensen, S. (Principal Investigator)
 • Tops, Pieter (Researcher)

  Project: Research project

  Project Details

  Description

  Relationeel kijken is het in samenhang benaderen van sociale, ruimtelijke, fysieke, economische en ecologische invalshoeken. Bekend is dat ook in de Verenigde Staten en Scandinavi� de wijk/gemeenschap en daarmee de integrale aanpak van problemen aldaar op de politieke agenda staan. Dit project beoogt de ervaringen die daarmee zijn opgedaan in genoemde werelddelen te verkennen � zowel theoretisch als empirisch - en in verband te brengen met de Nederlandse ervaringen. Bovendien beoogt dit project na te gaan welke condities gecre�erd kunnen worden om een constructieve internationale uitwisseling van kennis en ervaring � tussen academici en beleidsmakers � te realiseren. De kennis- en ervaringsuitwisseling moet van een dergelijke kwaliteit zijn dat het een leerproces wordt met effecten die doorwerken in het dagelijkse werk van de participanten (inclusief academici). Inmiddels zijn contacten gelegd met beleidsmakers uit Seattle (Washington State, VS), Stockholm (Zweden), Helsinki (Finland), Kolding (Denemarken) en Odense (Denemarken) en onderzoekers uit Olympia (Evergreen State college - Washington State, VS), Roskilde, Helsinki en Trondheim (Noorwegen).
  StatusActive
  Effective start/end date1/01/03 → …

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.