‘SAMEN STERKER: Gezamenlijke ontwikkeling van een onderzoek naar de impact van het Cultural Formulation Interview op de therapeutische relatie tussen cliënt en professional in de GGZ’

Project: Research project

Project Details

Description

MOTIVATIE DEELNAME AAN CRJO-PILOT:
Als projectleden van een aantal GGZ-instellingen in Nederland en België die zich verenigd hebben in een Transculturele
Psychiatrie Consortium willen we graag deelnemen aan de CRJO-pilot omdat we reeds een concreet, maar nog niet
uitontwikkeld onderzoeksdoel hebben (het in kaart brengen van de impact van het Cultural Formulation Interview [CFI] op de
ontwikkeling van de vertrouwensrelatie tussen de cliënt en de professional). We verwachten door middel van de CRJO-pilot
onze eerste onderzoeksideeën, aangevuld met de ideeën vanuit het cliëntenpanel (bestaande uit vier oud- GGZ cliënten en
naasten met een migratieachtergrond), verder te kunnen ontwikkelen naar één innovatieve, relevante èn haalbare
onderzoeksopzet.
Daarbij hopen we ook dat deelname aan de CRJO-pilot een duurzame fundatie zal leggen voor het gezamenlijk opzetten
van meer toekomstige onderzoeksprojecten met als doel het verbeteren van de kwaliteit van zorg.
PRAKTIJKPROBLEEM:
De etnische en culturele diversiteit in de GGZ is de afgelopen jaren sterk toegenomen en zal dat naar verwachting blijven doen.
Onder mensen met een migratieachtergrond is de prevalentie van psychiatrische klachten hoger waardoor zij vaker te maken
krijgen met langdurige zorg. Echter, uit onderzoek is gebleken dat de zorg voor mensen met psychiatrische problemen minder
goed lijkt aan te sluiten bij cliënten met een migratieachtergrond. Bijvoorbeeld, GGZ-cliënten met een migratieachtergrond
stoppen vaker voortijdig met hun behandeling, hebben gemiddeld langere zorgtrajecten, een minder hoge behandeleffectiviteit
en het percentage gedwongen opnames ligt hoger in vergelijking met cliënten zonder een migratieachtergrond.
EERSTE IDEEËN M.B.T. HET TE ONTWIKKELEN ONDERZOEK:
Er zijn aanwijzingen dat de vertrouwensrelatie tussen de cliënt en de professionals een belangrijke rol speelt in het ontstaan
van deze zorg mismatch. Bij cliënten met migratieachtergrond wordt de opbouw hiervan bemoeilijkt door verschillende factoren.
Om de impact van deze belemmerende factoren te reduceren en een brug te bouwen voor informatie-uitwisseling tussen de
cliënt en professional, is het CFI ontwikkeld en vertaald naar de Nederlandse context. Dit reeds in de Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders (DSM) opgenomen interview heeft als doel een gesprek tussen cliënt, zijn/haar naasten en
professional tot stand te brengen over het door de cliënt ervaren probleem, de oorzaak daarvan en mogelijke oplossingen en
behandelopties. Echter, er is nog geen wetenschappelijke studie uitgevoerd naar de impact van het afnemen van het CFI op de
vertrouwensrelatie tussen cliënt en professional en/of effectiviteit van de behandeling. In de CRJO-pilot hopen wij dit te kunnen
veranderen door, samen met het cliëntenpanel, een onderzoeksprotocol te ontwikkelen m.b.t. het effect van de CFI op de
vertrouwensrelatie tussen cliënt en professional.
BEOOGDE DOELEN:
Na het afronden van Fase I van de CRJO-pilot hopen wij:
- Een realistisch protocol ontwikkeld te hebben voor onderzoek naar ‘de impact van het Culturele-Formulering-Interview op de
ontwikkeling van de vertrouwensrelatie tussen de cliënt en de professional’ dat waardevol is vanuit het perspectief van cliënt,
naasten, GGZ-professionals en onderzoekers.
- Een succesvolle samenwerking met het cliëntenpanel ontwikkeld te hebben, zodat wij een vergelijkbare samenwerking ook in
toekomstige projecten kunnen opzetten.
- Een basis gelegd te hebben voor het gezamenlijk ontwikkelen van toekomstig onderzoeken binnen ons consortium zodat we
de CRJO-aanpak ook in de toekomst kunnen inzetten voor het opzetten van onderzoeken die bijdragen aan het verbeteren van
de kwaliteit van de langdurige GGZ-zorg.
Short titleSamen sterker
StatusFinished
Effective start/end date1/12/201/10/21

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.