Strafvordering 2001

  • Baaijens, Y.G.M. (Researcher)
  • Groenhuijsen, Marc (Researcher)
  • Simmelink, J.B.H.M. (Researcher)

Project: Research project

Project Details

Description

Sedert 1998 wordt in samenwerking met de vakgroep strafrecht van de Rijksuniversiteit Groningen gewerkt aan het onderzoeksproject Strafvordering 2001. In dit project staat de vraag centraal of het mogelijk is een stelsel van systematische uitgangspunten te ontwerpen op basis waarvan een nieuw Wetboek van Strafvordering kan worden samengesteld. Binnen deze onderzoeksvraag is de aandacht vooral gericht op de eisen die een moderne samenleving in een internationale omgeving stelt aan de rechtspleging in strafzaken. De tot dusverre bereikte resultaten leiden onder andere tot een fundamentele herori�ntatie op de rol van de wetgever in het verband van het strafprocesrecht.

Naar verwachting zal het project in zijn oorspronkelijke vorm eind 2003 kunnen worden afgerond. Op dat moment zullen dan vier omvangrijke interimrapporten zijn gepubliceerd. In dit COF-programma zal op basis van de reeds verschenen publicaties nader onderzoek worden verricht. Dit onderzoek heeft ten eerste betrekking op de verdere begeleiding en wetenschappelijke verwerking van de eerder gepresenteerde onderzoeksresultaten. Zo zal er moeten worden gereageerd op de intensieve wetenschappelijke debatten die thans op dit terrein worden gevoerd en die de komende jaren zeker zullen aanhouden. Voorts zal er een boek worden geschreven waarin de belangrijkste resultaten van het project in het licht van de sinds de start daarvan veranderde omstandigheden op een ge�ntegreerde wijze worden uitgewerkt voor het forum van vakgenoten. En er zal worden gewerkt aan een Engelstalig boek waarin deze materie (nog) meer in een vergelijkende optiek aan de orde komt en waarin de Europese dimensie centraal wordt gesteld.
StatusFinished
Effective start/end date1/06/031/01/06

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.