Strategies of reading; New Criticism, Merlyn and the Yale School

 • Goedegebuure, J.L. (Tutor)

  Project: Research project

  Project Details

  Description

  Dit onderzoek wil inzicht bieden in de raakvlakken en verschillen tussen drie exponenten van de autonome literatuurkritiek via een analyse van argumenten en vooronderstellingen waarop men zich in de interpretatie baseert: het Anglo-Amerikaanse New Criticism van de jaren dertig, het Nederlandse tijdschrift Merlyn (1962-1966) en het deconstructivisme zoals zich dat aan de Yale universiteit heeft ontwikkeld vanaf de jaren zeventig. Van fundamenteel belang hierbij is de plaats van het tijdschrift Merlyn dat, weliswaar ge�nt op het New Criticism, tevens overeenkomsten in inzet vertoont met het deconstructivisme. In de receptie van het tijdschrift is dit tot nog toe niet onderkend. Waar de "close reading"- methode van het New Criticism in Amerika de basis heeft gelegd voor een deconstructivistische leesstrategie, heeft in Nederland de Merlinistische benadering geen aanknopingspunt geboden tot continuering in de vorm van een deconstructivistische leespraktijk.
  StatusFinished
  Effective start/end date1/02/948/07/97

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.