Temporality in adult second language acquistion

 • Extra, Guus (Tutor)

  Project: Research project

  Project Details

  Description

  Het onderzoek richt zich op de verwerving van temporaliteit in spontane tweede-taalverwerving door volwassenen. Het analysekader omvat het lexicale, morfologische en syntactische niveau, waarbij de rol van en de relatie tussen die niveau's benaderd worden vanuit zowel een semantisch-cognitief als een discourse-perspectief. De data zijn longitudinaal van aard en er is gekozen voor een crosslingu�stische invalshoek, waarin zowel brontaal (Turks en Marokkaans-Arabisch) als doeltaal (Nederlands en Frans) worden gevarieerd.
  StatusFinished
  Effective start/end date1/03/949/11/01

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.