Text processing as a process of constructing a coherent representation

  Project: Research project

  Project Details

  Description

  Een belangrijk aspect bij het begrijpen van zinnen en uitingen is dat de lezer/luisteraar achterhaalt hoe de interpretatie van een zin of uiting afhangt van andere zinnen of uitingen. De lezer/luisteraar moet dus achterhalen wat de relatie van iedere zin met andere zinnen is. De relaties tussen zinnen bestaan op verschillende niveaus en zijn van geheel verschillende aard. Op ��n niveau, het propositioneel niveau, zal nader ingegaan worden. In experimenteel onderzoek wordt nagegaan in hoeverre het construeren van verbindingen tussen zinnen afhangt van de semantische aard van de te construeren relaties, van de markering van de relaties en van het al dan niet scriptmatige karakter van de relaties.
  StatusFinished
  Effective start/end date1/10/9018/12/00

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.