The existence, efficiency and computation of equilibria in economics and in game theory

  Project: Research project

  Project Details

  Description

  Hoofddoel van het project is de ontwikkeling en analyse van fundamentele modellen van de economie en dan met name modellen met prijsstarheden en modellen met onvolledige markten. De probleemstelling bestaat uit vijf, onderling sterk samenhangende, deelproblemen, waarbij de eerste drie de probleemstelling vanuit het kader van de algmeen evenwichtstheorie benaderen en de laatste twee vanuit de speltheorie.
  1. Existentie en efficientie van economisch evenwicht in algemeen evenwichtsmodellen met prijsstarheden.
  2. Existentie van efficientie van economisch evenwicht in algemeen evenwichtsmodellen met onvolledige markten.
  3. Stabiliteit en berekening van economische evenwichten, om inzicht te krijgen hoe en welke evenwichten in de economie tot stand komen.
  4. Selectie en berekening van Nash-evenwichten in de niet-cooperatieve speltheorie, om toepassingen van de speltheorie op de genoemde economische problematiek mogelijk te maken.
  5. Existentie van elementen in de core in de cooperatieve speltheorie, hetgeen mogelijkheden biedt om alternatieve modellen van economieen met prijsstarheden en/of onvolledige markten te geven.
  Het onderzoek maakt gebruik van geavanceerde wiskundige modellen en technieken, welke ook op een computer geprogrammeerd zullen worden. De resultaten zullen worden weergegeven in Discussion Papers en Research Memoranda en zullen worden aangeboden aan internationale toptijdschriften. Ook zal het onderzoek gepresenteerd worden op toonaangevende internationale congressen en seminars. Het onderzoek is fundamenteel van karakter en van groot wetenschappelijk belang. De modellen die worden geanalyseerd en ontwikkeld, kunnen worden ingezet om inzicht te krijgen in economische problemen als werkloosheid en verdeling van risico's van inkomensderving voortvloeiend uit bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid of ouderdom, maar zijn ook geschikt voor de waardebepaling van bijvoorbeeld financiele vermogenstitels. Aangezien de invloed van de speltheorie op de andere sociale wetenschappen steeds groter wordt, zullen de uitkomsten van dit onderzoek ook relevant zijn voor de sociologie, psychologie en politicologie. Eerder gedaan onderzoek en enig vooronderzoek toont aan dat de voorgestelde wegen waarschijnlijk zeer vruchtbaar zullen zijn. Het project sluit direct aan dit alle onderdelen van het algemene onderzoeksprogramma en de interesses van de huidige onderzoekers van de KUB.
  Short titleThe existence, efficiency and computation of equilibria in economics and in game
  StatusFinished
  Effective start/end date1/07/971/07/01

  Funding

  • Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.