The influence of loyalty cards on customer lifetime value

  Project: Research project

  Project Details

  Description

  Het onderzoek zal zich bezighouden met de vraag op welke wijze en onder welke omstandigheden loyaliteitsprogramma's (waarvan klantenkaarten een veelvoorkomend voorbeeld zijn) invloed hebben op koopgedrag van consumenten en op de relationele waarde of customer lifetime value van klanten.
  Short titleThe influence of loyalty cards on customer lifetime value
  StatusFinished
  Effective start/end date1/09/991/09/03

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.