The influence of value judgement of reviewers on the appreciation of literary texts by individual readers

 • van den Heuvel, M.L. (Researcher)

  Project: Research project

  Project Details

  Description

  In aansluiting op eerder uitgevoerd empirisch lezersonderzoek wordt nagegaan in welke mate de neiging van lezers het oordeel van de recensent over een literair werk te volgen, verklaard kan worden uit: persoonskenmerken van lezers, factoren met betrekking tot de criticus, en de mate van geprononceerdheid van de kritische informatie.
  StatusFinished
  Effective start/end date1/01/911/01/97

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.