The relation between culture and economics

  Project: Research project

  Project Details

  Description

  Het onderzoek is gericht op de vraag hoe cultuur en economie met elkaar samenhangen. De aanvulling is daarbij empirisch van aard. Gebruik makend van de resultaten van de European Value Studies, is de gedachte om de variabelen over normen en waarden te koppelen aan economische data.

  In de eerte instantie richten we ons daarbij op de regio's in Europa. De vraag is, in hoeverre verschillen in economisch succes tussen regio's in Europa kunnen worden toegeschreven aan verschillen in cultuur? En wat zijn de achterliggende economische mechanismen?
  Short titleThe relation between culture and economics
  StatusFinished
  Effective start/end date1/01/001/01/04

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.