The tradition of the romantic literary points of view

 • Goedegebuure, J.L. (Researcher)

  Project: Research project

  Project Details

  Description

  Woordvoerders van zich als "nieuw" aandiendende richtingen in de literatuur geven zich er niet altijd rekenschap van dat hun standpuntbepaling berust op een lange traditie, en wel de "traditie van het nieuwe", die teruggaat op de romantische poetica. Kennelijk bestaat er ten aanzien van de literaire meningsvorming een als vanzelfsprekend beschouwd stramien van ori�ntatiepunten. Doel van het onderzoek is aard en samenstelling van dit stramien te bepalen.
  StatusFinished
  Effective start/end date1/01/931/01/98

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.