Toepassing van verbodsbepalingen inzake omgaan met voorwetenschap

  • Kristen, F.G.H. (Researcher)

Project: Research project

Project Details

Description

Bij de herziening van de Nederlandse regelgeving inzake handel met voorwetenschap heeft de wetgever zich laten leiden door problemen in de rechtspleging. Bestanddelen van de verbodsbepaling zijn met het oog op de bewijslast en de richtlijn transacties van ingewijden (89/592/EEG) geschrapt. In de strafrechtspleging blijkt deze richtlijn via de richtlijnconforme interpretatie door te werken in de toepassing van de Nederlandse regelgeving. Naast strafrechtelijke handhaving is in overeenstemming met de genoemde richtlijn de oplegging van bestuurlijke boeten mogelijk gemaakt. De richtlijn marktmisbruik dwingt wederom tot bijstelling. Met deze richtlijn lijkt volledige harmonisatie te zijn beoogd, wat mee kan brengen dat de richtlijn via de communautaire directe werking of de algemene rechtmatigheidstoets doorwerkt in onze strafrechtspleging.
StatusFinished
Effective start/end date1/06/031/08/06

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.