Toetsing van algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels door de rechter

  • de Waard, B.W.N. (Tutor)

Project: Research project

Project Details

Description

Op termijn zal ongetwijfeld de discussie heropend worden over de vraag of artikel 8:2 van de Algemene wet bestuursrecht zou moeten vervallen, hetgeen zou betekenen dat bij de bestuursrechter tegen algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels beroep kan worden ingesteld. De vraag is op welke wijze die bevoegdheid door de rechter zal worden uitgeoefend. Verwacht mag worden dat op termijn evaluatie noodzakelijk zal zijn van de uitwerking van deze toetsingsbevoegdheid. Vermoedelijk zal invoering van rechterlijke toetsing van be-leidsregels en a.v.v.'s invloed hebben op een aantal belangrijke leerstukken, zoals de vraag wie als belanghebbende aangemerkt dient te worden, de vraag hoe intensief de rechterlijke toetsing behoort te zijn en de leer van de formele rechtskracht/gezag van gewijsde. Het ligt in de rede om bij het onderzoek van dit thema een rechtsvergelijkende aanpak te volgen.
Intussen is het van belang dat onderzoek wordt gedaan naar de impliciete toetsing van be-leidsregels en a.v.v.'s door de rechter.
StatusFinished
Effective start/end date1/01/0031/12/04