Toezichtsarrangementen in de wetgeving

Project: Research project

Project Details

Description

Als vervolg op het onlangs afgeronde samenwerkingsproject met Twijnstra Gudde voor het ministerie van Binnenlandse Zaken dat zich richt op het verband tussen bestuurlijke risico's en het toezicht (rijksbreed onderzoek), zal specifieker onderzoek worden gedaan naar de relatie tussen soorten wetgeving en de inrichting van het toezicht. Welk type toezicht past bij een be-paald soort van wetgeving, zoals wettelijke geconditioneerde zelfregulering en wetgeving ge-richt op de bevordering van marktwerking? Hoe is de verhouding tussen het toezicht dat van overheidswege wordt uitgeoefend en andere vormen van controle en toezicht door private organisaties? Ook hier zou onderzoek kunnen worden verricht naar de situatie in andere landen.
Welke rol spelen nationale toezichtsarrangementen en -strategie�n bij de implementatie van communautair recht? Soms beperkt het communautaire recht de mogelijkheden voor het hou-den van nationaal toezicht, terwijl in andere gevallen het recht doen aan de communautaire verplichtingen door de Lidstaten juist tot een bepaald regime van (centraal) toezicht noopt.
Wat betekent het onderhandelend bestuur voor de inrichting en de effectiviteit van de bestaande vormen van toezicht en controle op het overheidsoptreden door onder andere de bestuursrechter en de Nationale ombudsman? Moet hierin wellicht ook een groter beroep worden gedaan op vormen van overleg en communicatie of moet juist de rol van sancties worden vergroot? En wat betekent de opkomst van ethische en toetsingscommissies in dit ver-band?
StatusFinished
Effective start/end date1/01/0031/12/04

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.