Use of methods for Turkish in primary education

  Project: Research project

  Project Details

  Description

  Dit onderzoek is gericht op de praktijk van het onderwijs Turks in de basisschool. De onderzoeksvragen zijn op drie gebieden gericht, namelijk:
  � de didactische implementatie van methodes voor Turks (procesevaluatie);
  � de effecten bij leerlingen van didactische elementen uit de methodes (productevaluatie);
  � didactische interventies die bijdragen tot een optimalisering van de onderwijsleerpraktijk.
  Via een meervoudige gevalstudie wordt diepte-informatie verkregen over de praktijk van het onderwijs Turks. Daarbij staat een drietal in Nederland ontwikkelde en veel gebruikte methodes Turks voor de verschillende fasen in het basisonderwijs (onderbouw, middenbouw en bovenbouw) centraal. Op een viertal onderwijslokaties waar deze methodes gehanteerd worden, is het onderwijs Turks gedurende een schooljaar gevolgd. Door het hanteren van verschillende onderzoekmethoden (observatie, logboek, interviews en toetsing) wordt een beeld verkregen van het onderwijs Turks zoals dat op deze onderwijslokaties gegeven wordt.
  StatusFinished
  Effective start/end date1/03/941/03/96

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.