Vertrouwen in de elektronische overheid

  Project: Research project

  Project Details

  Description

  De introductie van nieuwe technologische ontwikkelingen in Europese landen lijkt samen te gaan met een toenemende belangstelling voor daarmee verbonden privacy aspecten. Echter tot op heden wordt het debat over privacy overwegend gevoerd door experts en zijn de meningen van burgers hieromtrent nagenoeg afwezig. Daarbij komt dat het debat vooral vanuit een juridisch perspectief wordt gevoerd en dat derhalve sociaal-wetenschappelijke kennis en inzichten op dit gebied nagenoeg afwezig zijn. Doel van dit project is dan ook om de privacy beleving van burgers ten aanzien van internet-toepassingen vanuit een sociaal-cultureel perspectief te verkennen. Daarbij staat de relatie tussen overheid en burgers centraal. De vraag is dan wat, wanneer en waarom er vertrouwen is (zou zijn) bij burgers in hun elektronische informatierelaties met de overheid en op welke wijze privacybescherming en identiteitsmanagement in die elektronische informatierelaties mogelijkerwijs een rol zouden kunnen spelen. Vanwege het feit dat er in Europese landen verschillende overheidsculturen bestaan die uiteenlopende implicaties hebben voor het vertrouwen dat burgers in `hun� overheid hebben, zal dit project internationaal vergelijkend van karakter zijn en in samenwerking met onderzoekers uit verschillende Europese landen worden uitgevoerd. Onder meer zal in dit project worden bekeken op welke wijze op Europees niveau de privacy van burgers in e-government-relaties kan worden gewaarborgd.
  StatusActive
  Effective start/end date1/01/03 → …

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.