Voorbij centrum en enkelvoudigheid

  Project: Research project

  Project Details

  Description

  Dit onderzoek bouwt voort op resultaten van eerder verricht onderzoek zoals ook weergegeven in de reeks publicaties De virtuele staat� (Frissen, 1996), `De lege staat� (Frissen, 1999) en `De staat� (Frissen, 2002). Het betreft een politiek-theoretische verkenning naar de mogelijkheden van een democratie zonder centrum en zonder uniform waarden- en normenstelsel. Een belangrijke assumptie bij dit onderzoek is dat het gedecentreerde karakter van de postmoderne netwerksamenleving uitdrukking zou moeten vinden in een constitutie van democratie die niet aan noties van territorium, schaal, integraliteit en uniformiteit is gebonden. In het onderzoek zal een kritiek worden ontwikkeld ten aanzien van het traditionele denken in termen van sociale cohesie en samenhang.
  StatusActive
  Effective start/end date1/01/03 → …

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.