Wetgevingsproces en uitvoeringsproces

  • Voermans, W.J.M. (Researcher)
  • Fase, W.J.P.M. (Researcher)
  • Jacobs, Antoine (Researcher)

Project: Research project

Project Details

Description

Interactie tussen de voorbereiders en de uitvoerders van wetgeving bevordert de verwezenlijking van wetgeving.
Essentieel voor goed uitvoerbare wetgeving is dat er vroegtijdig een relatie wordt gelegd tus-sen de beslissingen die tijdens het wetgevingsproces (moeten) worden genomen en de voor-bereiding van het uitvoeringsproces. Dit heeft te maken met de (wijze van) besluitvorming over - de invoering van - nieuwe wetgeving, in- en uitvoeringstrajecten, uitvoerbaarheidstoetsen e.d. Dit project spitst zich toe op de gevolgen voor het wetgevingsproces. De vraag is op wel-ke wijze enerzijds kan worden gewaarborgd dat de uitvoering (capaciteit, organisatie, informatievoorziening) tijdig op orde is, terwijl er aan de andere kant de ruimte is voor de vertegenwoordigende organen om hun rol te spelen in het proces van wetgeving. Wellicht valt ook nog lering te trekken uit de aanpak en ervaringen in andere landen.
StatusFinished
Effective start/end date1/01/0031/12/04

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.