Woorden leren in het tweede-taalonderwijs op de basisschool

 • Vermeer, A.R. (Researcher)

  Project: Research project

  Project Details

  Description

  In een longitudinaal onderzoek over vier jaar wordt nagegaan wat de effecten zijn van het gedurende langere tijd gestructureerd aanbieden van veel nieuwe woorden aan tweede-taalverwervers in de onderbouw van het basisonderwijs. Daarbij worden de hoeveelheid en de aard van de (al dan niet) verworven woorden onderzocht. Op vier basisscholen zijn gedurende vijf jaar ruim 60 allochtone leerlingen gevolgd die in het kader van het project intensief tweede-taalonderwijs ontvangen. De te gebruiken onderwijsleermaterialen liggen daarbij vast. 26 tweetalige leerlingen uit groep 4 van de experimentscholen, die niet het voorgeschreven curriculum doorlopen hebben, fungeren als controlegroep, naast leerlingen op vier controlescholen, die vijf jaar lang dezelfde toetsen voorgelegd krijgen. Tenslotte worden de leerkrachten bevraagd over de organisatie, inhoud en implementatie van het curriculum. In onderlinge afstemming wordt een parallel onderzoek uitgevoerd door Ren� Appel van de Universiteit van Amsterdam.
  Verder zijn mede in het kader van dit project in het basisonderwijs taaldata verzameld ten behoeve van de woordenschatselectie met het oog op een NT2-curriculum, op het terrein van interactie in de klas, prentenboeken en leesboeken, zaakvakteksten, reken- en taalmethoden. Op basis hiervan wordt onderzocht in hoeverre een grotere woordkennis een garantie biedt voor betere toegang tot taalaanbod.
  StatusActive
  Effective start/end date1/01/89 → …

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.