Constitutional Oversight of the Member States by the European Union

Maarten Stremler

Research output: ThesisDoctoral Thesis

208 Downloads (Pure)

Abstract

Summary

This thesis studies how the European Union (EU) dealswith Member States that allegedly breach or risk breaching the fundamentalvalues of the Union as laid down in Article 2 of the Treaty on European Union(TEU). These values include human dignity, freedom, democracy, equality, therule of law and human rights. In recent years, these values – and the rule oflaw in particular – have become the focus of political debate and legal action,especially because of controversial developments in Romania, Hungary, andPoland. The governments in these countries have been accused of underminingdomestic systems of checks and balances, including judicial independence. Thisthesis examines how the most relevant EU institutions – the EuropeanCommission, the European Parliament, the Council, and the Court of Justice –have responded to these developments. By means of a bottom-up study of theinteraction between EU actors and Member State authorities, it not onlyexplores the actual state of the constitutional relationship between the EU andthe Member States that are part of it, but also provides insight into thefundamental political differences that shape this relationship.

Samenvatting

Dit proefschrift onderzoekt hoe de Europese Unie (EU)omgaat met lidstaten waarvan wordt beweerd dat ze de fundamentele waarden vande Unie, zoals opgeschreven in artikel 2 van het Verdrag betreffende deEuropese Unie (VEU), schenden of dreigen te schenden. Tot deze waarden behorenmenselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat enmensenrechten. De laatste jaren zijn deze waarden, en de rechtsstaat in hetbijzonder, onderwerp geworden van politiek debat en juridische actie, met nameals gevolg van controversiële ontwikkelingen in Roemenië, Hongarije en Polen.De regeringen in deze landen worden ervan beschuldigd de binnenlandsemachtenscheiding te ondermijnen, waaronder de onafhankelijkheid van derechterlijke macht. Dit proefschrift bestudeert hoe de meest relevanteEU-instellingen in dit verband – de Europese Commissie, het Europees Parlement,de Raad en het Hof van Justitie – op deze ontwikkelingen hebben gereageerd.Door middel van een gedetailleerde studie van de interactie tussen deEU-instellingen en de autoriteiten van de betreffende lidstaten verkent ditproefschrift de feitelijke stand van de constitutionele relatie tussen de EU ende lidstaten, alsmede de politieke factoren die deze relatie mede vormgeven.

Original languageEnglish
Awarding Institution
 • Tilburg University
Supervisors/Advisors
 • Meuwese, Anne, Promotor, External person
 • Voermans, W.J.M., Promotor, External person
Award date30 Apr 2021
Publication statusPublished - 2021

Keywords

 • European Union
 • Values
 • Rule of law
 • Democracy
 • Article 2 TEU
 • Constitutional backsliding
 • Constitutional oversight
 • Constitutional politics
 • Romania
 • Hungary
 • Poland
 • Interpretative analysis

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Constitutional Oversight of the Member States by the European Union'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this