De (on)mogelijkheid van ambtshalve toetsing van het Unierecht in hoger beroep

Madeleine van Rossum, E.D. van der Minne

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Een intrigerende kwestie is de vraag wanneer de rechter in hoger beroep ambtshalve moet toetsen aan het Unierecht. Deze vraag kwam onder meer naar voren in het bekende arrest Heesakkers/Voets (HR 7 november 2012, ECLI:NL:HR:2013:691). Op 26 februari 2016 heeft de Hoge Raad zich hier nogmaals over uitgelaten in het arrest Ebecek/Stichting Trudo (ECLI:NL:HR:2016:340). In dit artikel wordt ingegaan op de reikwijdte van de verplichting van de appelrechtertot het ambtshalve toetsen aan het Unierecht. Daarnaast wordt stilgestaan bij de complicaties in de appelpraktijk. Alvorens daarop in te gaan worden kort de arresten Heesakkers/Voets en Ebecek/Stichting Trudo besproken zodat inzicht wordt verschaft in de meest actuele Nederlandse procedures over dit onderwerp.
Original languageDutch
Pages (from-to)98-104
Number of pages7
JournalTijdschrift voor de Procespraktijk
Volume2017
Issue number3
Publication statusPublished - 11 Jun 2017
Externally publishedYes

Cite this