De openbare voorbereidingsprocedure Awb en de actio popularis in het milieurecht

Research output: Contribution to journalArticleScientific

Abstract

Op 24 februari 2000 is het voorstel voor een Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb naar de Tweede Kamer gezonden. Doel van dit wetsvoorstel is het in elkaar schuiven van de afdelingen 3.4 en 3.5 Awb tot één uniforme openbare voorbereidingsprocedure. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een aantal van de voorstellen van de Werkgroep Van Kemenade om werk te maken van dejuridisering van het openbaar bestuur. In dit artikel zal, na een korte bespreking van het wetsvoorstel, vooral worden ingegaan op de ¿actio popularis', dat wil zeggen het recht voor ¿een ieder' om te participeren in de besluitvormingsprocedure en eventueel, indien aan bepaalde eisen is voldaan, ook in beroep te gaan tegen het uiteindelijke besluit. Deze ¿actio popularis' wordt met dit voorstel uit de Awb gehaald. Afwijkingen zijn alleen mogelijk voor zover dat in bijzondere wetten expliciet is bepaald. Daartoe moet veel aanpassingswetgeving worden voorbereid. De vraag die centraal staat is of het in het kader van ¿dejuridisering' zinvol is om integratie in de Awb ongedaan te maken en te vervangen door sectorale regelgeving, mede in het licht van internationale en Europeesrechtelijke ontwikkelingen.
Original languageDutch
Pages (from-to)178-183
Number of pages6
JournalNederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Issue number6
Publication statusPublished - 2000

Cite this