Het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen bekeken vanuit een familiebedrijf

Translated title of the contribution: The legislative proposal governing and supervising legal persons viewed from a familiy business

Maaike Steegmans, Jurgen Geerlings, Niels Govers

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Het in juni 2016 ingediende wetsvoorstel bestuur
en toezicht rechtspersonen heeft tot doel
om de regeling voor bestuur en toezicht van
de verschillende rechtspersonen te verduidelijken
en aan te vullen. Naar aanleiding
van reacties uit de Tweede Kamer, wetenschap
en praktijk is in november 2018 een gewijzigd
voorstel van wet ingediend. Kern van de wijziging
van het wetsvoorstel is dat de verplaatsing
van de regelgeving met betrekking tot bestuur
en toezicht naar het algemene gedeelte van Boek
2 BW ongedaan is gemaakt. 
Op verschillende plekken in de memorie van
toelichting en de nota naar aanleiding van het
verslag wordt de mogelijkheid besproken dat
onder invloed van sectorale regelgeving kan worden
afgeweken van regels van bestuur en toezicht
in Boek 2 BW. Ook wordt besproken dat
sommige regelgeving niet van toepassing zal zijn
op niet-commerciële stichtingen en verenigingen,
omdat die regelgeving personen zou kunnen
afschrikken om nog een bestuursfunctie bij een
niet-commerciële stichting of vereniging op zich
te nemen. Hieruit volgt dat in het wetsvoorstel
niet alleen rekening is gehouden met het karakter
van de verschillende soorten rechtspersonen,
maar blijkbaar ook met de invloed van mogelijke
doelstellingen van een rechtspersoon. Er wordt
in het wetsvoorstel echter voorbij gegaan aan
andere verschillen in typologieën van rechtspersonen
die relevant zijn voor de toepassing van de
wet. In het bestek van dit artikel wordt specifiek
gedoeld op het familiebedrijf dat zich, gezien
de bijzondere eigendoms- en zeggenschapsverhoudingen,
op enkele voor de wetstoepassing
relevante aspecten onderscheidt van andere
typen van commerciële rechtspersonen. Nergens
in het wetsvoorstel wordt aan dit verschijnsel
gerefereerd, terwijl de invloed hiervan op de betreffende
rechtspersoon ons inziens niet onder-schat mag worden. Het maatschappelijk en economische belangom in het wetgevingsproces rekening te houdenmet de specifieke kenmerken van het familiebedrijf is groot. Familiebedrijven spelen over de gehele wereld een belangrijke rol in de economieen maatschappij waarin zij actief zijn.In dit artikel betogen we dat de invloed vanfamilieverhoudingen een aspect is waar overhet algemeen door de wetgever en in dit gevalspecifiek bij het wetsvoorstel bestuur en toe -zicht rechtspersonen meer dan nu het geval isrekening moet worden gehouden. We beogende bewustwording te bevorderen bij de wetgeveren adviseurs over hoe familieverhoudingeninvloed kunnen uitoefenen op het functionerenvan een rechtspersoon. 
Translated title of the contributionThe legislative proposal governing and supervising legal persons viewed from a familiy business
Original languageDutch
Pages (from-to)346-356
Number of pages11
JournalWPNR: Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie
Volume2019
Issue number7237
Publication statusPublished - 4 May 2019
Externally publishedYes

Fingerprint

Dive into the research topics of 'The legislative proposal governing and supervising legal persons viewed from a familiy business'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this