Identiteitsvaststelling van verdachten en illegale vreemdelingen door opsporingdiensten: Een toetsingskader voor de kwaliteit van het product, het proces en de organisatie

Translated title of the contribution: Identifying suspects and undocumented migrants by law enforcement agencies: A framework for the quality of the product, the process and the organization

Clemens Willemsen

Research output: ThesisDoctoral Thesis

Abstract

[English: see below]
Clemens Willemsen onderzocht het voldoende kunnen waarborgen van de identiteitsvaststelling van verdachten en illegale vreemdelingen door opsporingsdiensten. Het doel van de identiteitsvaststelling is zowel voor het strafrecht als het vreemdelingenrecht om vast te stellen of iemand is of aantoont wie hij zegt te zijn oftewel de door de overheid vastgelegde identiteit te achterhalen en vervolgens te gebruiken.

De gehanteerde onderzoeksmethoden zijn grotendeels bureauonderzoek aan de hand van literatuur, maar ook interviews met deskundigen op het gebied van biometrie, identiteitsvaststelling, matching, recht en informatievoorziening.

Het belangrijkste resultaat van het onderzoek is een toetsingskader dat zowel grafisch als in woorden de indicatoren weergeeft waarmee een opsporingsdienst een bepaald kwaliteits-, volwassenheids- of deskundigheidsniveau kan bereiken.

De identiteitsvaststelling bij de Politie en de Koninklijke Marechaussee scoort in de meeste gevallen als geheel meer dan bevredigend voor verdachten en illegale vreemdelingen doch onvoldoende bij verdachten als voorlopige hechtenis niet is toegelaten en daarbij (volgens de opsporingsdienst) geen ‘twijfel’ bestaat over de identiteit. Aanbevelingen voor de praktijk zijn bestemd voor het management van de opsporingsdiensten, wet- en regelgevende professionals en beheerders van biografische en biometrische gegevens. De aanbevelingen betreffen kort weergegeven onder meer:

Zorg dat de kennis inzake de wettelijke bevoegdheden bij de politie op peil komt en blijft. Zorg voor uniforme procedures voor alle politie-eenheden.
Zorg voor (zo mogelijk geautomatiseerd gegenereerde) sturingsinformatie voor de operationeel manager om de opsporingsfunctionarissen aan te sturen.
Onderken de risico’s van menselijke fouten en neem daarvoor tegenmaatregelen.
Kijk niet alleen naar het een- en vierjaarscriterium voor het opnemen van een biometrisch kenmerk doch bezie ook voor welk type strafbaar feit het echt nodig is om de fysieke identiteit te bepalen.
De kwaliteit van biometrische gegevens zoals vingerafdrukken moet gemonitord worden, zodat een compleet en integraal beeld beredeneerd kan worden.
Zorg voor een terugvaloptie, niet alleen voor het opnameproces van de biometrie, doch ook voor de andere delen van het identificatieproces.

[English: see here]
Clemens Willemsen researched the ability to adequately guarantee the identification of suspects and undocumented migrants by law enforcement agencies. The purpose of establishing an identity is for both criminal law and migration law to determine whether someone is or demonstrates who he says he is or, in other words, to retrieve the identity established by the government and then use it.

The research methods used are mostly desk research based on literature, including interviews with experts in the field of biometrics, establishing identity, record matching, law and informatics.

The most important result of the research is a framework that displays, both graphically and in words, the indicators for a law enforcement agency to reach a certain level of quality, maturity or expertise.

The identification of the National Police and the Royal Military Police scores in general more than satisfactory for suspects and undocumented migrants, but insufficiently for suspects if provisional detention is not permitted and (according to the law enforcement agency) there is no 'doubt' about the identity. Practical recommendations are intended for the management of law enforcement agencies, legal and regulatory professionals and managers of biographical and biometric data. The recommendations concern briefly:

Ensure that the knowledge of the legal powers of the police is and stays up to date. Ensure uniform procedures for all police units.
Provide (if possible automatically generated) management information for the operational manager to manage the law enforcement officers.
Recognize the risks of human error and take countermeasures.
Do not only look at the one-year and four-year criterion for including a biometric characteristic, but also consider for which type of offense it is really necessary to determine the physical identity.
The quality of biometric data such as fingerprints must be monitored so that a complete and integral image can be reasoned.
Provide a fallback option, not only for the biometrics recording process, but also for the other parts of the identification process.
Translated title of the contributionIdentifying suspects and undocumented migrants by law enforcement agencies: A framework for the quality of the product, the process and the organization
Original languageDutch
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
  • Tilburg University
Supervisors/Advisors
  • Koops, Bert-Jaap, Promotor
  • Custers, Bart, Co-promotor, External person
Award date1 Oct 2019
Place of PublicationTilburg
Publisher
Print ISBNs9 789463 803502
Publication statusPublished - 1 Oct 2019

Keywords

  • biometrie, identiteit

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Identifying suspects and undocumented migrants by law enforcement agencies: A framework for the quality of the product, the process and the organization'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this