Maasvlakte 2 en compensatie op grond van artikel 6, lid 4 van de EU Habitatrichtlijn: Advies op verzoek van Natuurmonumenten

Translated title of the contribution: Maasvlakte 2 and compensation under article 6(4) of the EU Habitats Directive

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Het landaanwinningsproject Maasvlakte 2 is als onderdeel van de PKB ‘Project Mainportontwikkeling Rotterdam’ ruim 15 jaar geleden getoetst aan artikel 6, lid 3, van de Habitatrichtlijn. In een passende beoordeling is destijds vastgesteld dat het project significante effecten zou veroorzaken voor diverse habitat typen en soorten in diverse Nederlandse Natura 2000-gebieden. Omdat deze gevolgen niet in het kader van artikel 6, lid 3 gemitigeerd konden worden, is er voor gekozen het project mogelijk te maken door een zgn. procedure in de zin van artikel 6, lid 4, van de Habitatrichtlijn. Deze procedure maakt het onder strikte voorwaarden mogelijk om uitzondering toe te laten op artikel 6, lid 3 van de Habitatrichtlijn. Eén van deze voorwaarden betreft het compenseren van de negatieve gevolgen voor Natura 2000-waarden. De aantasting van 3125 ha. ‘permanent met zeewater van geringe diepte overstroomde zandbanken’ in de Voordelta zou gecompenseerd worden door de realisatie van een bodembeschermings-gebied van 31250 hectare in het Natura 2000-gebied de Voordelta (ook wel aangeduid als het zeereservaat; in het beheerplan Voordelta wordt gesproken over een reservaat van 24.550 ha). De gedachte was om dit gebied, dat 10 x zo groot is dan het gebied dat verloren zou gaan, 10% in kwaliteit te laten verbeteren door toename van biomassa (voedsel voor vissen en vogels), zodat het verlies van de 3125 ha zou worden gecompenseerd. Anno 2019 is nog steeds niet gebleken dat deze compensatie gerealiseerd is of kan gaan worden. Dit advies bespreekt tegen deze achtergrond de volgende, door Natuurmonumenten aan de Tilburg University gestelde vragen:

1. Wat is de basis van de rechtsplicht voor de compensatie van Maasvlakte 2?
2. Wanneer moet de compensatie zijn/worden gerealiseerd?
3. Is de verplichte compensatie voor de Maasvlakte 2 afdoende verankerd in het aanwijzingsbesluit en het beheerplan voor de Voordelta?
4. Betreft de compensatie een resultaats- of inspanningsverplichting?
5. Welke rol speelt de intentieverklaring betreffende de Voordelta in de discussie over compensatie?
6. Kan op basis van de nu voorliggende rapportages geoordeeld worden dat de compensatie onvoldoende is? 
7. Wat is de juridische ingang om gebleken gebrekkige compensatie aan de orde te stellen?
Original languageDutch
PublisherTilburg University
Publication statusPublished - 15 Jul 2019

  Fingerprint

Keywords

 • Habitatrichtlijn
 • Habitats Directive, Birds Directive, Natura 2000, European Court of Justice, deterioration,
 • Maasvlakte 2
 • compensatie
 • artikel 6, lid 4 Habitatrichtlijn
 • verslechtering
 • instandhoudingsdoelstellingen
 • bodemberoerende visserij
 • mariene milieu
 • Natura 2000

Cite this