Netwerkaansprakelijkheid voor gebrekkige samenhangende zorg

Research output: ThesisDoctoral Thesis

2267 Downloads (Pure)

Abstract

Onderzoek laat zien dat patiënten letsel oplopen of zelfs overlijden als gevolg van onbedoelde, maar vermijdbare gebeurtenissen tijdens een medische behandeling. De gebeurtenissen doen zich voor binnen de instelling, maar het kan ook gaan om gebeurtenissen die de instelling overstijgen en samenhangen met de afstemming en communicatie tussen instellingen. In het laatste geval is er sprake van gebrekkige samenhangende zorg verleend door meerdere zorgaanbieders. Dit onderzoek gaat over de aansluiting van het civiele medische aansprakelijkheidsrecht op situaties waarin gebrekkige samenhangende zorg wordt verleend door meerdere instellingen in een netwerk. Hierbij vormt het perspectief van de patiënt het uitgangspunt. Dit betekent dat het feit dat de zorg is verleend door meerdere zorgaanbieders gezamenlijk geen belemmering mag zijn voor schadevergoeding.
De toepassing van het huidige aansprakelijkheidsrecht als gebrekkige samenhangende zorg is verleend door een netwerk kent een aantal belemmeringen. Allereerst kan worden gedacht aan de situatie dat meerdere zorgaanbieders bij de patiënt betrokken zijn en de schade een optelsom is van ‘kleinere fouten’ die afzonderlijk niet in strijd zijn met een civielrechtelijke norm voor aansprakelijkheid. Verder kunnen er praktische belemmeringen zijn die de toedeling van aansprakelijkheid bemoeilijken. Zo kan er onduidelijkheid bestaan over de toedracht en het ontstaan van de schade. Vooral in netwerksituaties is denkbaar dat feiten onvoldoende helder zijn en dat het niet duidelijk is hoe de gebrekkige samenhangende zorg is ontstaan en welke zorgaanbieders hier een rol in hebben gespeeld. Dit kan tot gevolg hebben dat de verkeerde zorgaanbieder wordt aangesproken; de gebrekkige samenhangende zorg is veroorzaakt door andere zorgaanbieders binnen het netwerk dan de aangesproken zorgaanbieder. Een belemmering kan ook zijn dat de gebrekkige samenhangende zorg niet is terug te voeren op de schending van een concrete afstemmingsplicht. De norm krijgt voor deze bijzondere situatie geen invulling door specifieke wetgeving, zelfregulering of rechtspraak.
Naast bovengenoemde belemmeringen zijn er in het huidige recht slechts beperkte mogelijkheden ook andere partijen in het netwerk dan de zorgaanbieder met wie de patiënt een behandelingsovereenkomst heeft met succes aan te spreken. Bestaande grondslagen/rechtsfiguren die onder omstandigheden de reikwijdte van het aansprakelijkheidsrecht verruimen, kunnen deze belemmeringen niet wegnemen. Vaste en beperkte begrippenkaders en definities vormen een beletsel het zorgnetwerk in te passen in het huidige wettelijke systeem.
Ter verbetering van de aansluiting van het civiele medische aansprakelijkheid bij gebrekkige samenhangende zorg verleend door een netwerk stelt de onderzoeker een netwerkaansprakelijkheid voor. De essentie van een netwerkaansprakelijkheid is:
- Netwerkaansprakelijkheid is een instrument om externe aansprakelijkheid toe te delen in geval gebrekkige samenhangende zorg is verleend door een netwerk.
- Expliciete toedeling van aansprakelijkheid aan een van de partijen uit het netwerk of een andere betrokkene.
- Voor de vraag of er aansprakelijkheid is, wordt het handelen van het netwerk als geheel beoordeeld en wordt dus niet getoetst of de zorgaanbieders los van elkaar in strijd met de op hen rustende zorgplicht hebben gehandeld.
Original languageDutch
QualificationDoctor of Laws
Awarding Institution
  • Tilburg University
Supervisors/Advisors
  • Tjong Tjin Tai, Eric, Promotor
  • Vranken, Jan, Promotor
Award date23 May 2018
Place of PublicationTilburg
Publisher
Print ISBNs978-94-6167-361-9
Publication statusPublished - 23 May 2018

Cite this