Over de registratie van etnische achtergronden door de politie

A.H. Vedder

Research output: Contribution to journalArticleScientific

Abstract

Moet de Nederlandse politie overgaan tot systematische registratie van de etnische achtergrond van daders en verdachten, zoals de criminoloog Leuw en enkele anderen hebben voorgesteld? Neen. Allereerst kleven er methodische en morele bezwaren aan de registratie en het daaropvolgende onderzoek op zich. De registratie van nationaliteit levert te weinig aanknopingspunten op voor de door Leuw gewenste adequate beleidsvorming. Het begrip etnische achtergrond is, anders dan men wellicht zou denken, moeilijk te operationaliseren in het kader van wetenschappelijk onderzoek en beleidsvorming. Bovendien kan het vragen naar etnische achtergronden op gespannen voet staan met algemeen aanvaarde privacy-normen. Verder is de aanname dat wij in Nederland over te weinig gegevens beschikken voor die beleidsvorming betwistbaar. Veeleer lijkt het te ontbreken aan brede overzichtvisies waarmee reeds voorhanden zijnde gegevens over uiteenlopende soorten van persoonskenmerken en criminaliteit worden gecombineerd. Routinematige registratie van etnische achtergrond zal om deze redenen geen verbetering van onderzoek of beleidsvorming opleveren. Als zij al praktisch uitvoerbaar zou zijn en een waarheidsgetrouw beeld zou kunnen opleveren, zou zij hooguit bijdragen aan een eenzijdige fixatie van het onderzoek en de beleidsvorming op de relatie tussen etnische achtergrond en criminaliteit die ten koste gaat van de aandacht voor relaties tussen andere persoonskenmerken en criminaliteit. Daar komt bij dat routinematige registratie van etnische achtergrond een navrante negatieve weerslag kan hebben op de positie van de (leden van) bepaalde bevolkingsgroepen in de samenleving. Tot slot past de productie van informatie over criminaliteit onder etnische groepen in een de-individualiseringstendens die in belangrijke mate gestimuleerd wordt door de ontwikkelingen in de informatietechniek en -technologie. Deze tendens is vanuit een moreel oogpunt voor kritiek vatbaar. Met het oog op een eerlijke en rechtvaardige omgang met individuele mensen verdient het aanbeveling om uitermate terughoudend te zijn in het vastleggen van delicate persoonsgegevens zoals etnische kenmerken van verdachten en daders van delicten.
Original languageDutch
Pages (from-to)33-42
Number of pages10
JournalFilosofie & Praktijk
Volume1
Issue number19
Publication statusPublished - 1998

Cite this