The employee experience of HR practices: Understanding employee perceptions of HR practices in strategic human resource management

J. van Beurden*

*Corresponding author for this work

Research output: ThesisDoctoral Thesis

299 Downloads (Pure)

Abstract

Dissertation Jeske van Beurden - The employee experience of HR practices
In every organisation, employees encounter human resource (HR) related practices, as they might have yearly performance appraisal conversations, follow trainings to develop themselves, and receive compensation for the work they perform. Both the organisation and employees invest a great deal of time, effort, and money in these HR practices. There is growing interest in the employee experience of HR practices as research has shown that organizations that provide a good employee experience have optimized HR processes and are able to serve their customers or clients better. Despite the increasing interest in the employee experience of HR practices, we lack insight in how we define employee perceptions of HR practices and how they impact their health, well-being and performance.

In this dissertation, the construct of employee perceptions of HR practices is explored. In addition, employee perceptions of HR practices are examined in terms of descriptive (i.e., more objective/verifiable reports of HR practices) and evaluative (i.e., the employee’s interpretations of HR practices) elements in relation to employee outcomes (i.e., health, well-being and performance outcomes). Finally, the degree to which the offered HR practices fit the employee’s need to work effectively, as well as the fit between offered HR practices by management and perceived HR practices by employees is examined in relation to employee outcomes.

Results of a systematic literature review including 45 empirical studies show that the construct of employee perceptions of HR practices is multifaceted. In addition, among 208 Dutch teachers working in primary and secondary education, it was found that the perceived effectiveness of HR practices (the evaluative element) is positively associated with work engagement, while the perceived availability of HR practices (the descriptive element) did not show a significant relationship. Furthermore, data among 465 workers in a variety of sectors show that employee outcomes are affected by the perceived effectiveness of present and absent HR practices. Finally, findings based on 252 manager-employee dyads show that congruence in manager and employee perceptions of HR practices relates to higher employee commitment and in turn job performance as compared to incongruence. In addition, the employee’s perception of the perceived importance of HR practices reduces incongruence in manager and employee perceptions of HR practices.

Based on the results of this dissertation, we recommend the following:

(1) Organizations and employees should be aware that employees experience HR practices in different ways, whereby we can distinguish between:
-The experience of the HR practice itself (i.e., a description of whether the HR practice is available or present according to the employee);
-A mental evaluation of the HR practice (e.g., satisfaction with or fairness of the HR practice);
-An evaluation in terms of effectiveness of present and absent HR practices, focusing on the extent to which the employees’ work performance is affected by the HR practices.

(2) To optimize the employee experience of HR practices, organisations should ask employees how they perceive the HR practices to be necessary and sufficient for their individual job performance.

(3) By focusing on the employee experience of HR practices, a better match can be achieved between management investment in HR practices and the distribution and alignment of HR practices with employees' needs.

Proefschrift Jeske van Beurden - De ervaring van werknemers met HR-activiteiten
In elke organisatie krijgen werknemers te maken met human resource (HR) gerelateerde activiteiten, zoals jaarlijkse functioneringsgesprekken, het volgen van opleidingen om te ontwikkelen, en een vergoeding voor het werk dat ze verrichten. Zowel de organisatie als werknemers investeren veel tijd, energie en geld in deze activiteiten. Er is een groeiende interesse in het medewerker perspectief op HR-activiteiten omdat onderzoek heeft aangetoond dat organisaties die een goede werknemerservaring bieden, hun HR-processen hebben geoptimaliseerd en hiermee klanten of cliënten beter kunnen bedienen. Ondanks de toenemende interesse in de werknemersbeleving van HR-activiteiten, ontbreekt het aan inzicht in hoe werknemerspercepties van HR-activiteiten definiëren en hoe deze hun gezondheid, welzijn en functioneren beïnvloeden.

In dit proefschrift is het concept van werknemerspercepties van HR-activiteiten in kaart gebracht. Daarnaast is de werknemersperceptie van HR-activiteiten onderzocht in termen van beschrijvende (d.w.z., meer objectieve/controleerbare ervaringen met HR-activiteiten) en evaluatieve (d.w.z., de interpretaties van HR-activiteiten door de werknemer) elementen in relatie tot werknemersuitkomsten in termen van de gezondheid, het welzijn en de prestaties van werknemers. Ten slotte is de mate waarin de aangeboden HR-activiteiten aansluiten bij de behoefte van de werknemer om effectief te kunnen werken onderzocht, evenals de aansluiting tussen de aangeboden HR-activiteiten door het management en de gepercipieerde HR-activiteiten door werknemers en de impact op werknemersuitkomsten.

De resultaten van een systematisch literatuuronderzoek, dat 45 empirische studies omvatte, laten zien dat het concept van werknemerspercepties van HR-activiteiten veelzijdig is. Daarnaast is onder 208 Nederlandse leraren werkzaam in het basis- en voortgezet onderwijs gevonden dat de waargenomen effectiviteit van HR-activiteiten (het evaluatieve element) positief samenhangt met bevlogenheid van de werknemer, terwijl de waargenomen beschikbaarheid van HR-activiteiten (het beschrijvende element) geen significant verband laat zien. Verder blijkt uit onderzoek onder 465 werknemers in diverse sectoren dat werknemersresultaten worden beïnvloed door de gepercipieerde effectiviteit van aanwezige en afwezige HR-activiteiten. Ten slotte tonen bevindingen op basis van vragenlijsten van 252 managers en medewerkers aan dat congruentie in manager en werknemer percepties van HR-activiteiten gerelateerd is aan hogere betrokkenheid en vervolgens werkprestaties ten opzichte van incongruentie. Bovendien versterkt de perceptie van de werknemer van het belang van HR-activiteiten de congruentie in HR-percepties tussen de manager en medewerker.
  
Op basis van de resultaten van dit proefschrift worden de volgende aanbevelingen gedaan:

(1) Organisaties en werknemers dienen zich bewust te zijn van de verschillende soorten percepties van HR-activiteiten die er bestaan, waarvoor we het volgende onderscheid aanbevelen:
-De ervaring van de HR-activiteit zelf (d.w.z. een beschrijving van of de HR-activiteit beschikbaar of aanwezig is volgens de werknemer);
-Een mentale evaluatie van de HR-activiteit (bijvoorbeeld de tevredenheid met of rechtvaardigheid van de HR-activiteit);
-Een evaluatie in termen van effectiviteit van aanwezige en afwezige HR-activiteiten, gericht op de mate waarin de werkprestaties van werknemers worden beïnvloed door de HR-activiteiten.

(2) Om de ervaring van werknemers met HR-activiteiten te optimaliseren, dienen organisaties werknemers te vragen hoe zij de HR-activiteiten als noodzakelijk en toereikend voor hun functioneren ervaren.

(3) Door te richten op de ervaring van werknemers met HR-activiteiten kan een betere afstemming tot stand worden gebracht tussen enerzijds de investering in HR-activiteiten door het management en anderzijds de verdeling en afstemming van de HR-activiteiten op de behoeften van de werknemers.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Supervisors/Advisors
  • van Veldhoven, Marc, Promotor
  • van de Voorde, Karina, Co-promotor
  • Boon, Corine, Member PhD commission, External person
  • Knies, E, Member PhD commission, External person
  • Kooij, Dorien, Member PhD commission
  • Peccei, Riccardo, Member PhD commission, External person
Award date17 Sept 2021
Place of Publications.l.
Publisher
Print ISBNs978-94-6416-599-9
Publication statusPublished - 2021

Fingerprint

Dive into the research topics of 'The employee experience of HR practices: Understanding employee perceptions of HR practices in strategic human resource management'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this