Het Waddengebied en stikstofdepositie

Translated title of the contribution: The Waddensea Region and Nitrogen Deposition

Research output: Book/ReportReportProfessional

199 Downloads (Pure)

Abstract

De stikstofproblematiek houdt velen in Nederland bezig maar hoe relevant is deze discussie voor het Waddengebied? Is er actie nodig, en zo ja, door wie? Om deze vragen te beantwoorden heeft de Waddenacademie het RIVM gevraagd om de neerslag (depositie) van stikstofverbindingen in het Waddengebied in kaart te brengen en duidelijkheid te geven over de belangrijkste bronnen. Deze analyse is in bijlage I integraal en ongewijzigd opgenomen. Om de consequenties van deze meetgegevens vervolgens te duiden en in de bredere maatschappelijke en juridische context te plaatsen, is deze notitie opgesteld. Daarbij ligt het accent op het Europese natuurbeschermingsrecht (EU Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn), al is de stikstofproblematiek ook zeer relevant voor de implementatie van de EU Kaderrichtlijn Water.

Allereerst wordt in het inleidende hoofdstuk 1 uitgelegd wat stikstofdepositie is en wat de belangrijkste bronnen zijn van stikstofdepositie in Nederland (§1.1). Vervolgens wordt kort toegelicht waarom stikstofdepositie slecht is voor veel natuurwaarden (§1.2). In hoofdstuk 2 wordt toegelicht wat Natura 2000-gebieden zijn, welke Natura 2000-gebieden ‘stikstofgevoelig’ zijn (§2.1) en waarom een te hoge stikstofdepositie in deze gebieden zoveel juridische en maatschappelijke discussie veroorzaakt (§2.2). Ook wordt kort ingegaan op oplossingsrichtingen voor deze problematiek ((§2.3), al zijn deze nog volop in ontwikkeling en bestaan er nog veel vragen. In hoofdstuk 3 wordt vervolgens de vertaalslag gemaakt naar het Waddengebied. Na een bespreking van de hoofdlijnen van de RIVM-berekeningen (§3.1), volgt een bespreking van de relevantie van de stikstofproblematiek (zowel ecologisch als juridisch) voor het Waddengebied (§3.2). In de afsluitende paragraaf bestaat aandacht voor de vraag welke actie nodig of gewenst is om de natuur in het Waddengebied beter te beschermen en de spanningen tussen natuur en sociaal-economische ambities te verkleinen (§3.3).
Translated title of the contributionThe Waddensea Region and Nitrogen Deposition
Original languageDutch
Place of PublicationLeeuwarden
PublisherWaddenacademie
Number of pages27
ISBN (Print)978-94-90289-49-2
Publication statusPublished - 1 Mar 2020

Publication series

NamePosition paper
No.04
Volume2020

Keywords

 • Waddengebied
 • Waddeneilanden
 • Waddenzee
 • stikstof
 • stikstofdepositie
 • Natura 2000
 • Natuurbeheer
 • Habitatrichtlijn
 • Habitats Directive
 • Waddensea
 • Nitrogen deposition

Fingerprint

Dive into the research topics of 'The Waddensea Region and Nitrogen Deposition'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this